X

Učebná osnova

Pre prehľadnosť uvádzame súhrn gramatiky v jednotlivých lekciách a v rámcových príkladoch viet, ktoré sa po preštudovaní danej lekcie naučíte.

Unit 1 Greetings and Goodbyes

 1. Pozdravy pri stretnutí a pri lúčení
 2. Osobné zámená v tvare podmetu
 3. Privlastňovacie zámená
 4. Dni v týždni
 5. Sloveso BE - časovanie v prítomnom čase

V tejto lekcii sa naučíte používať jednoduché vety potrebné k vedeniu rozhovoru ako napr.:

How are you? Ako sa máš?
My name is Chris. Volam sa Chris.
Nice to see you. Je pekné ťa / vás vidieť.
Where is she from? Odkiaľ je ona?
How old is her teacher? Aký starý je jej učiteľ?
See you on Wednesday. Dovidenia v stredu.

Unit 2 The Brown Family

 1. Sloveso BE - zápor, otázka, krátke odpovede
 2. Množné číslo podstatných mien (pravidelné, nepravidelné)
 3. Sloveso HAVE GOT - prítomný čas (oznamovacia veta, zápor, otázka, krátke odpovede)
 4. Číslovky 0-20
 5. Určitý a neurčitý člen
 6. Privlastňovací pád
 7. Farby
My little sister has got short, fair hair and blue eyes. Moje sestrička má krátke svetlé vlasy a modré oči.
Have you got a pet? Máš / máte nejaké domáce zvieratko?
Yes, we've got three dogs and five fish. Áno, máme troch psov a päť rybičiek.
What are your pets' names? Ako sa volajú tvoje domáce zvieratká?
They haven't got an old house near my school. Nemajú starý dom blízko mojej školy.

Unit 3 People from different parts of the world

 1. Číslovky nad 21
 2. Prítomný čas jednoduchý - významové slovesá (oznamovacia veta, zápor, otázka, krátke odpovede)
 3. Anglická abeceda - hláskovanie
 4. Názvy krajín; národnosti (jazyky)
On Saturdays we usually go out for dinner. Každú sobotu chodíme niekam na večeru.
He teaches French at a local school. Učí francúzsky jazyk v miestnej škole.
She draws and goes to meetings a lot. Maľuje a často chodí na schôdzky.
Do they know many people in their village? Poznajú mnoho ľudí vo svojej dedine?
No, they don't. Nie, nepoznajú.
She doesn't walk to work. Ona nechodí pešo do práce.
Does she live in a suburb of Prague? Býva na predmestí Prahy?
Yes, she does. Áno, býva.
How do you spell your name? Ako sa píše (hláskuje) vaše meno?
Where is your father from? Odkiaľ je tvoj otec?
What's your father's nationality? Akú národnosť má tvoj otec?
He is from Germany. He is German. Je z Nemecka. Má nemeckú národnosť.

Unit 4 Daily routines - What are their typical days?

 1. Vyjadrenie času v angličtine
 2. Postavenie príslovkového určenia času vo vete

V tejto lekcii sa naučíte, ako sa v angličtine vyjadruje čas a budete vedieť popisovať svoj bežný pracovný deň s použitím príslovkového určenia času.

What's the time? Koľko je hodín?
What time does your boyfriend leave his flat? O koľkej odchádza tvoj priateľ z bytu?
My boyfriend usually leaves his flat at half past seven. Môj priateľ odchádza obvykle z bytu o pol ôsmej.
At a quarter to twelve I have lunch at work. O trištvrte na dvanásť v práci obedujem.
He never goes out for dinner during weekdays. Počas pracovného týždňa nikdy nechodí na večeru von (do reštaurácie).

Unit 5 The Brown's house

 1. Spočítateľné a nepočítateľné podstatné mená (ich množné čísla)
 2. Otázky How much / How many?
 3. Vyjadrenie nejaký, trochu, žiadny
 4. Väzba there is / there are (oznamovacia veta, zápor, otázka, krátke odpovede)
How many books have you got? Koľko máš kníh?
How much time has Mary got? Koľko času má Mary?
Has she got any money? Má nejaké peniaze?
No, she hasn't got any money. Nie, nemá žiadne peniaze.
Yes, she's got some money. Áno, má nejaké peniaze.
Have you got an armchair in your room? Máš nejaké kreslo vo svojej izbe?
No, I haven't got an armchair in my room. Nie, vo svojej izbe nemám žiadne kreslo.
Yes, I've got some armchairs in my room. Áno, mám vo svojej izbe nejaké kreslá.


There is some milk in the fridge. V chladničke je nejaké mlieko.
There are some pictures on the wall. Na stene sú nejaké obrazy.
There isn't a picture on the wall. Na stene nie je žiadny obraz.
There isn't any butter in the fridge. V chladničke nie je žiadne maslo.
Is there a book on the table? Je na stole nejaká kniha?
Yes, there is. Áno, je.
No, there isn't. Nie, nie je.
Is there any milk in the fridge? Je v chladničke nejaké mlieko?

Unit 6 - What do we like doing?

 1. Infinitiv ve větě
 2. Gerundium
 3. Predmetový tvar osobných zámien
Paul wants to study several languages. Paul chce študovať niekoľko jazykov.
Helen tries not to eat much in the evening. Helena sa snaží večer veľa nejesť.
I don't mind vacuuming. Luxovanie mi nevadí?
Do your friends like listening to the radio? Počúvajú tvoji kamaráti radi rádio?
I know them. Poznám ich.
She knows something about him. Ona o ňom niečo vie.

Unit 7 What are the people doing?

 1. Prítomný čas priebehový (oznamovacia veta, zápor, otázka, krátke odpovede)
 2. Použitie prítomného priebehového času v porovnaní s jednoduchým časom prítomným
 3. Doplňovacie otázky
I'm writing this letter in a beach restaurant. Tento dopis píšem v reštaurácii na pláži.
Behind the beach there is a street and many people are walking down the street. Za plážou je ulica a prechádza sa po nej mnoho ľudí.
We aren't driving along the street. Nejdeme touto ulicou.
Is your son walking with his dog? Je tvoj syn na prechádzke so svojim psom?
Yes, he is. Áno, je.
No, he isn't. Nie, nie je.
Who is coming? Kto prichádza?
What are you talking about? O čom hovoríš?

Unit 8 Shopping

 1. Naučíte sa viesť rozhovor s predavačom (žiadať o veci; rozhodnúť sa, či veci kúpite alebo nie)
 2. Zástupné one / ones
 3. Stupňovanie prídavných mien (jedno - dvojslabičných, troj - viacslabičných)
Could I have those jeans, please? Mohla by som dostať tamtie džíny?
Can I try the black ones on? Môžem si vyskúšať tie čierne (džíny)?
How much are they? Koľko stojí?
Can I pay by credit card? Môžem platiť kreditnou kartou?
That's very expensive. I think I 'll leave it. To je veľmi drahé. Nie, nevezmem si to.
Susan's mother is a worse cook than Peter's mother. Susanina mamička je horšia kuchárka ako Petrova mamička.
Who is the slimmest of all? Kto je zo všetkých najštíhlejší?
I' ve got the least money of all. Mám zo všetkých najmenej peňazí.

Unit 9 Asking the way. Giving directions.

 1. V tejto lekcii sa naučíte pýtať sa na cestu a porozumieť pokynom, ktoré popisujú ako túto cestu nájsť.
 2. Minulý čas slovesa BE (oznamovacia veta, zápor, otázka, krátke odpovede)
Mike, Tony and I were in Prague yesterday. Mike, Tony a ja sme boli včera v Prahe.
Was your sister at home last week? Bola tvoja sestra minulý týždeň doma?
No, she wasn't. Nie, nebola.
There were lots of interesting things to see. Videli sme tam mnoho zaujímavých vecí.
The blue T- shirt wasn't cheaper than the red one. To modré tričko nebolo lacnejšie ako to červené.

Unit 10 Past events

 1. Minulý čas jednoduchý (pravidelných i nepravidelných slovies) - oznamovacia veta, zápor, otázka, krátke odpovede
When he woke up in the morning it didn't rain and it was quite warm. Keď sa ráno prebudil, nepršalo a bolo celkom teplo.
Tom recommended me to make such a trip. Tom mi doporučil, aby som takýto výlet podnikol.
Did your children have breakfast at home yesterday? Raňajkovali deti včera doma?
No, they didn't. Nie, neraňajkovali.
Who bought this book? Kto kúpil túto knihu?
There were some tickets left in the box office. V pokladni ostali nejaké lístky.

Unit 11 Eating out

 1. Táto lekcia opakovacia a zahrňuje cvičenia zameriané na gramatiku prebranú v lekciách 1-10
 2. Slovná zásoba a užitečné obraty týkajíce se pobytu v reštaurácii.

Unit 12 Talking on the phone

 1. Modálne sloveso CAN, jeho rôzne významy.
 2. Modálne sloveso MAY, jeho rôzne významy.
 3. Modálne sloveso MUST, jeho rôzne významy.
I can help her. Môžem jej pomôcť.
Can I have those socks, please? Môžem, prosím, dostať tam tieto ponožky ?
May I use your telephone, please? Môžem si od vás zavolať? (dosl. použiť váš telefon)
Peter may not come this evening. Peter dnes večer asi nepríde.
He must be ill. Určite je chorý.
You mustn’t talk here. Tu sa nesmie hovořit.

Unit 13 Future events

 1. Prostý budúci čas, jeho využitie.
 2. Vyjadrenie budúcnosti za pomoci BE GOING TO.
 3. Priebehový príomný čas pre vyjadrenie budúcnosti.
She will be thirty. Bude mať 30 rokov.
I won’t go there. Nepôjdu tam.
I’ll send you a postcard. Pošlem ti pohľad.
We are going to visit you. Máme v úmysle ťa navštíviť.
I’m playing tennis with Alex this afternoon. Dnes popoludní hrám s Alexom tenis.
Are you doing anything on Friday? Robíš niečo v piatok?

Unit 14 Past events(2). How was your holiday?

 1. Minulý priebehový čas, jeho použitie
 2. Zloženiny s SOME-, ANY-, NO-.
 3. SO / NEITHER.
What were you doing at 7 o’clock yesterday evening? Čo si robil včera večer o 7?
Co jsi dělal včera v 7 večer?I was reading a book when the telephone rang. Čítal som, keď zazvonil telefon.
Somebody is looking at you. Niekto sa na teba pozerá.
Nobody can do that. Nikto to nemôže urobiť.
I don’t have any money. Nemám žiadne peniaze.
He is hungry. So are we. On je hladný. My tiež.
We don’t go there. Neither do they. Nepôjdeme tam. Oni tiež nie.

Unit 15 Passive voice

 1. Trpný rod. Príčastie trpné
 2. Príslovky
 3. Prídavné mená po slovesách look, feel, taste, smell, sound
This building was built ten years ago. Táto budova bola postavená před desiatimi rokmi.
Will your children be invited? Budu tvoje deti pozvané?
This magazine may be published. Tento časopis sa možno bude vydávať.
She looked well. Vyzerala zdravo.
This meal tastes delicious. Toto jedlo chutí výborne.
I feel tired. Cítim sa unavený/á/

Unit 16 Nedávné události. Předpřítomný čas. Recent events.Present perfect tense.

Nedávne udalosti. Predprítomný čas.

 1. Predprítomný čas.
 2. Vzťažné vety
Have you ever been to Bratislava? Bol si niekedy v Bratislave?
I have never seen such a beautiful place. Ešte nikdy som nevidel také krásne miesto.
I haven’t written the e-mail yet. Ešte som ten e-mail nenapísala.
They’ve just gone. Práve odišli.
The man whose house is at the end of the street is Peter’s friend. Ten muž, ktorý má dom na konci ulice, je Petrov kamarát.
The film which I saw last week I liked a lot. Film, ktorý som minulý týždeň videla, sa mi veľmi páčil
The people who we were talking with last evening were my father’s colleagues. Ľudia, s ktorými sme minulý večer hovorili, boli kolegovia môjho otca.

Unit 17 Opakování. Revision. Předložky at, in, on. Prepositions at, in, on.

Opakovanie. Predložky at, in, on.

 1. Táto lekcia je opakovacia a zahrňuje gramatiku prebranú v lekciách 12-16.
 2. Zhrnutie použitia predložiek at, in, on
v lietadle on a/the plane
na rieke on the river
v taxíku in a taxi
u jeho rodičov at his parents’Prihlásenie

email:
heslo:

Odkazy

 • Preklad - preklady textov, úradné preklady, tlmočenie - Lexika.sk