X

Ukážky z lekcií

« Krok 8/10 »
  • Späť
  • Ukážka z lekcia 8 - Shopping - Krok 8

Gramatika

Stupňovanie prídavných mien. Comparison of adjectives.

Stupňovanie jedno- dvojslabičných prídavných mien. Comparison of one - two syllable adjectives.

1.stupeň 2.stupeň 3.stupeň
near blízky
nearer bližší
nearest najbližší
nice pekný
nicer krajší
nicest najkrajší
tall vysoký
taller vyšší
tallest najvyšší
big veľký
bigger väčší
biggest najväčší
happy šťastný
happier šťastnejší
happiest najšťastnejší

Zapamätajte si

2. stupeň ( komparatívny) sa tvorí príponou -er a 3.stupeň ( superlatívny ) príponou -est. U jednoslabičných prídavných mien končiacich sa spoluhláskou, dochádza po pripojení prípon ku zdvojeniu tejto koncovej spoluhlásky: big, bigger, biggest. U prídavných mien končiacich sa na spoluhlásku a y tak dochádza ku zmäkčeniu tohoto y na i: happy, happier, happiest.

Stupňovanie troj- a viacslabičných prídavných mien. Comparison of adjectives with more than two syllables.

1.stupeň 2.stupeň 3.stupeň
interesting zaujímavý more interesting zaujímavejší most interesting najzaujímavejší
expensive drahý more expensive drahší most expensive najdrahší

Zapamätajte si

U prídavných mien viac ako trojslabičných ( i niektorých dvojslabičných ) sa 2. stupeň tvorí pomocou slova more a 3. most vložením pred tieto prídavné mená.

Nepravidelné stupňovanie niektorých prídavných mien. Irregular comparison of some adjectives.

1.stupeň 2.stupeň 3.stupeň
good dobrý
better lepší
best najlepší
many/much veľa
more viac
most najviac
little málo
less menej
least najmenej
bad zlý
worse horší
worst najhorší

Zapamätajte si

2. (porovnávací) stupeň všetkých prídavných mien je vyjadrený slovom than (ako). Peter is taller than Marek. Peter je vyšší ako Marek. Pokiaľ ide o niečo jedinečné, a tým superlatívne, tak sa v 3. stupni používa člen the: Marek is the best student in the class. Marek je najlepší (jediný) študent z triedy.


« Krok 8/10 »
  • Späť
  • Ukážka z lekcia 8 - Shopping - Krok 8

Prihlásenie

email:
heslo:

Odkazy

  • Preklad - preklady textov, úradné preklady, tlmočenie - Lexika.sk